Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Ο σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί πρόγραμμα που θα προσομοιώνει την ελεύθερη πτώση αντικειμένου από ύψος κοντά στην επιφάνεια της Γης με τη βοήθεια του προγράμματος Scratch.

Στόχοι

  1. Να μελετηθεί η ελεύθερη πτώση
  2. Να γραφτεί αλγόριθμος που θα την προσομοιώνει
  3. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει τις μεταβλητές h (ύψος), g (επιτάχυνση της βαρύτητας), t (χρόνος) και U (ταχύτητα) για τις διάφορες τιμές που θα δίνει ο χρήστης του προγράμματος και να συνδυάζει τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης (h = U0 + g ∙ t2 ∙ 1 / 2 , U = U0 + g ∙ t)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License