Μέθοδοι - Τεχνικές - Εργαλεία

Μέθοδοι - Τεχνικές

Ο αλγόριθμος που κατασκευάσαμε βασίζεται στην θεωρία της ελεύθερης πτώσης, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και χρησιμοποιεί τις έξης σχέσεις:

  • h = U0 ∙ t + g ∙ t2 ∙ 1 / 2, όπου h το ύψος - η απόσταση που διανύει το αντικείμενο που πέφτει με αρχική ταχύτητα U0 = 0, g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε χρόνο t
  • Αν η παραπάνω εξίσωση λυθεί ως προς t προκύπτει ότι t = τετραγωνική ρίζα του (2 ∙ h) / g
  • U = U0 + g ∙ t, με U την τελική ταχύτητα

Στην αρχή, αρχικοποιεί τα δεδομένα (ορισμός μεταβλητών, ορισμός αρχικών συντεταγμένων αντικειμένου). Στη συνέχεια υπολογίζονται οι μεταβλητές αυτές και προσομοιώνεται η ελεύθερη πτώση του αντικειμένου. Με βάση αυτή την μεθοδολογία είναι κατασκευασμένος ο αλγόριθμός μας.

Εργαλεία

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

  1. Το Forum του Scratch (http://scratch.mit.edu/forums/)
  2. Το βιβλίο Φυσικής Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/units/?course=DSGL-A103&id=1040)
  3. Τη βοήθεια των καθηγητών της ερευνητικής εργασίας
  4. Video χρήσης Scratch στο YouTube
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License