Προσομοίωση προβλήματος ελεύθερης πτώσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Ερευνητική έκθεση της ομάδας 3

ek8esi.png

Περιεχόμενα

  1. Εισαγωγή - Πρόλογος
  2. Σκοπός - Στόχοι
  3. Μέθοδοι - Τεχνικές - Εργαλεία
  4. Άλλες Δραστηριότητες
  5. Αποτελέσματα
  6. Επίλογος

Επιβλέποντες καθηγητές

  • Κ.Κάτσενος
  • Κ.Μπάρδη
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License