Ερευνητικά ερωτήματα

Εδώ συνοψίζονται τα ερωτήματα που πρέπει να προσεγγίσουμε προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα (όπως τα εντοπίσαμε στην ολομέλεια στις 22/11/12)

  1. Να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα σκίτσα
  2. Να εισάγουμε τα δεδομένα στο πρόγραμμα (Η, g)
  3. Να βρούμε τις εξισώσεις για την κίνηση του σώματος (υπολογισμός ταχύτητας και χρόνου πτώσης) υποθέτωντας ότι κάνει ελεύθερη πτώση (θα αγνοήσουμε αντιστάσεις). Να καταλάβουμε τη σχετική θεωρία.
  4. Να αναπαραστήσουμε την κίνηση του σώματος στο περιβάλλον Scratch (πρέπει να φαίνεται η επιταχυνόμενη κίνηση, πρέπει να αντιστοιχίζουμε το εκάστοτε Η με το διαθέσιμο κάθετο χώρο στην οθόνη)
  5. Να γράψουμε τα σχετικά σενάρια σε Scratch για όλα τα σκίτσα που θα έχουμε
  6. Να εμφανίζουμε στην οθόνη την ταχύτητα πρόσκρουσης στο έδαφος και τον χρόνο που διαρκεί η ελεύθερη πτώση

Πηγές

  1. Δικτυακός τόπος Scratch (http://scratch.mit.edu) : εχειρίδιο χρήσης & forum
  2. Βιβλία φυσικής
  3. Οι καθηγητές σας
  4. το διαδίκτυο
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License