Επίλογος

Η εμπειρία μας μέσα από το Scratch και γενικώς από την φετινή εργασία μας ήταν αρκετά θετική, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον προγραμματισμό και να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Scratch. Επιπροσθέτως, ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα που προέκυψε ύστερα από την συγχώνευση των εργασιών, παρά την διαφορετικότητά τους, τις οποίες είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας η κάθε ομάδα.
Το Scratch αποδείχθηκε εύκολο στην χρήση και καταφέραμε να δημιουργήσουμε γρήγορα τον αλγόριθμο. Επίσης, συνεισφέραμε στο συνολικό πρόγραμμα βοηθώντας την Ομάδα 1 να ενοποιήσει τις επιμέρους εργασίες από τις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμη, μας άρεσε το γεγονός ότι στο Scratch δεν μπορεί κάποιος να κάνει συντακτικά λάθη (δηλαδή λάθος στην σειρά, το λεξιλόγιο ή το συντακτικό των εντολών), διότι οι εντολές είναι έτοιμες και δεν "κουμπώνουν" εάν είναι σε λάθος σειρά. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις τοποθετήσει κατάλληλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο λογικό λάθος (δηλαδή να κατασκευάσει αλγόριθμο που να μην δίνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί).
Επιπλέον, εξίσου χρήσιμο ήταν και το wiki. Μέσα από το αυτό, μάθαμε πώς να αναρτούμε και να παρουσιάζουμε τις εργασίες μας στην ιστοσελίδα αυτή, καθώς και να συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες ομάδες, επειδή δια μέσου του wiki μπορούσαμε να επικοινωνούμε με τα άλλα άτομα της Ερευνητικής Εργασίας, αλλά και να στέλνουμε αρχεία ο ένας στον άλλο. Τέλος, ήταν ένα αρκετά απλό στη χρήση εργαλείο και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να το γνωρίσουμε καλά και ως αποτέλεσμα να το λειτουργούμε με σχετικά μεγάλη ευκολία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License