Εισαγωγή

Στην παρούσα έκθεση της ομάδας μας παρουσιάζουμε τα βήματα που ακολουθήσαμε για την δημιουργία των σεναρίων της διεπαφής χρήστη στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας, της Α΄Λυκείου. Στις επόμενες ενότητες εκθέτουμε τους σκοπούς και τους στόχους της εργασίας μας, καθώς και τις τεχνικές και τα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων δημιουργήσαμε τα σενάρια. Επιπροσθέτως, παραθέτουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαμε εντός των πλαισίων της φετινής Ερευνητικής Εργασίας.

Η Ομάδα μας αποτελείται από:

Άγης Γεωργακόπουλος
Γιώργος Μεταλλίδης
Δημήτρης Σταματόπουλος
Νίκος Πανουτσακόπουλος
Μιχάλης Τσιβγούλης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License