Εισαγωγή - Πρόλογος

Στην παρούσα έκθεση της ομάδας μας παρουσιάζουμε τα βήματα που ακολουθήσαμε για την κατασκευή ενός αλγορίθμου στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας, "Προσομοίωση της ελεύθερης πτώσης" της Α΄Λυκείου. Στις επόμενες ενότητες εκθέτουμε τους σκοπούς και τους στόχους της εργασίας μας, καθώς και τις τεχνικές και τα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων κατασκευάσαμε τον αλγόριθμο. Επιπροσθέτως, παραθέτουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαμε εντός των πλαισίων της φετινής Ερευνητικής Εργασίας.

Η ομάδα 2 της Ερευνητικής Εργασίας:
Καραγεωργοπούλου Μαρία
Λιαποπούλου Μαρία
Μαστρονικολής Στέλιος
Ματραλή Αγγελική
Ρούσσος Νίκος

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License