Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας της Ερευνητικής Εργασίας, οι καθηγητές μάς έδειξαν το γραφικό περιβάλλον του Scratch και κάποιες βασικές εντολές που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του προγράμματος.
Ακόμη, για να εξοικειωθούμε με τις απαιτήσεις του αλγορίθμου μάς δόθηκαν κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες βασίζονταν στα βήματα που θα ακολουθούσαμε αργότερα ώστε να φτιάξουμε τον τελικό αλγόριθμο.
Επίσης, ο κ. Καμέας, καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου μάς παρουσίασε ορισμένα βασικά πράγματα για τα χρονοδιαγράμματα αλλά και γενικότερα για τις ομαδικές εργασίες (συνεργασία μεταξύ των μελών της, ανάθεση εργασιών κλπ.).
Τέλος, οι καθηγητές παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας του Wiki, δηλαδή πώς να μπορούμε να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License