Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της εργασίας στο project «Προσομοίωση φυσικών φαινομένων και ελεύθερη πτώση» , είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σεναρίων της διεπαθής χρήστη.

Συγκεκριμένα οι ενεργειές μας είναι:

Η δημιουργία του αλγορίθμου για την διαδρομή που θα ακολουθούσε το αεροπλάνο που μεταφέρει τον «τσίου»

heli.png

Στη συνέχεια φτιάξαμε τον αλγόριθμο της εντολής ρίψης

Ready.png

Τέλος φτιάξαμε τον αλγόριθμο για την εντολή επανάληψη του προγράμματος

Finalpng.png

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License